Guz CVJ ependymoma (5)

Guz typu ependymoma wychodzący z części dolnej komory IV mózgu i położony w obszarze CVJ

MR głowy

Obraz śródoperacyjny

Obraz pooperacyjny